Optilex Oy toteuttaa yrityksen taloudellisen tilan ja johtamisen muutoshallintaa

Muutostarve voi yrityksessä nousta esiin esimerkiksi taloudellisen tilanteen heikennyttyä, odotetun kasvun pysähdyttyä tai liikevaihdon kasvutavoitteen jäädessä toteutumatta.

Erityisesti laajavaikutteiset globaalit muutokset yrityksen ympärillä voivat laukaista nopeasti akuutin muutostarpeen (kriisi) yrityksen toiminnassa, jolloin mahdolliset korjaavat toimenpiteet tulisi kyetä toteuttamaan hallitusti, mutta mahdollisimman pikaisesti ennen tilanteen eskaloitumista.

Muutoshallinta voidaan toteuttaa käyttäen esimerkiksi seuraavia osa-alueita, joko kaikkia tai osin

  • Yrityksen taloudellisen tilan Vakautus (Rauhoitustila muutosten toteuttamiseksi)
  • Tuotto- ja kulusopeutus (riittävä Kannattavuus)
  • Tasesopeutus (riittävä Rahoitus)
  • Liikkeenjohdon tukeminen (HHJ: Hyvä hallintotapa, johtoryhmätuki)

Tulosten kannalta avoin ja kiinteä yhteistyö yrityksen johdon kanssa on perusedellytys, jotta toivotut muutokset saadaan onnistumaan.

Optilexin toiminta perustuu sen pitkään toimintahistoriaan sekä vuosien saatossa useissa tulikasteissa, vaativissa ja erittäin vaikeissa yrityskohteissa saatuun kokemukseen mm. tuhansien onnistuneesti vireille saatetun yrityssaneerauksen muodossa Optilexin toimitusjohtajan työuraan perustuen.

Yritykset, jotka asettavat itselleen tavoitteita ja mittaavat niiden saavuttamista, omaavat muita yrityksiä paremmat taloudelliset toimintaedellytykset.”